Artiklar

Lameness Locator – Objektiv rörelseanalys

Objektiv rörelseanalys är en av alla de hjälpmedel som veterinären kan använda sig av vid en hältutredning utöver mer klassiska metoder så som böjprov. På Mälaren Hästklinik använder vi oss av ett system för objektiv rörelseanalys som heter Lameness Locator. Lameness Locator är ett trådlöst, sensorbaserat rörelseanalyssystem som går att använda både inne på kliniken och ute i fält. Systemet består av tre sensorer. En av sensorerna fästs på huvudet, den andra på korsets högsta punkt och den tredje sätts på höger framben nedanför kotan.

Symmetrin avslöjar hälta

Sensorerna fungerar som så att de mäter huvudets respektive korsets vertikala förflyttningar (uppåt och nedåt) vid trav på rakt spår och på volt. Huvudets samt korsets vertikala rörelser ger veterinären viktigt information eftersom symmetrin i dessa rörelser förändras hos en halt häst för att avlasta benet eller benen som gör ont. Frambenshälta förknippas bl. a. med en asymmetri i den vertikala förflyttningen av huvudet vilket resulterar i den så kallade huvudnickningen, d.v.s. att huvudet sjunker ner mer under det friska frambenets belastningsfas, och inte sjunker lika lågt under det halta benets belastningsfas. Detta för att avlasta och lägga mindre vikt på det skadade frambenet. På ett liknande sätt blir korsets vertikala rörelser asymmetriska vid bakbenshältor då korset sjunker ner mer vid belastning av det friska bakbenet och mindre vid belastning av det halta bakbenet

Datorn kan skilja på hältor

Med hjälp av Lameness Locator får man exakta värden i millimeter på om det finns någon höjdskillnad på huvud och kors beroende på vilket ben som är under belastning och man får på sätt ett objektivt mått på var hästen är halt och hur stor hältan är. Systemet kan även skilja mellan påskjuts- och belastningshältor. Det vill säga om hältan uppstår när hästen skjuter ifrån med det skadade benet eller om begränsningen sitter i att hästen inte vill belasta det skadade benet fullt ut. Det finns fastställda gränsvärden för hur stora asymmetrierna får vara på en frisk häst, eftersom de flesta hästar är oliksidiga så tillåter systemet viss variation.

När använder man sig av objektiv rörelseanalys?

Det finns flera situationer då veterinären kan välja att använda sig av objektiv rörelseanalys. Vid en hältutredning där man lägger bedövningar kan det vara ett hjälpmedel för att mäta hur stor del av hältan som har släckt efter bedövningen. Detta är framförallt användbart i de fall då man måste lägga flera bedövningar, man kan då objektivt jämföra vilken bedövning som släckt störst del av hältan. Lameness Locator kan även vara användbart vid återbesök, för att på ett objektivt sätt bedöma hur hästen rör sig jämfört med det första besöket.

En rörelseanalys kan också vara användbart vid rutinmässiga rörelsekontroller av hästarna. De flesta hästar är som sagt mer eller mindre oliksidiga. Om man utför en mätning med Lameness Locator när hästen är frisk så får man grundvärden för vad den aktuella hästen har för normala asymmetrier och man kan följa hur dessa asymmetrier förändras under hästens karriär. Normalvärdena kan sedan användas som bas att jämföra med om problem från rörelseapparaten skulle uppstå.

Komplement till våra rutiner

Man ska dock ha i åtanke att även om objektiv rörelseanalys kan vara ett användbart hjälpmedel så ersätter det inte de metoderna för hältutredning som redan finns. Det finns flera komponenter i hästarnas rörelser som inte går att mäta med en Lameness Locator. De resultat man får av en rörelseanalys används som komplement till hältutredningen och är en av alla pusselbitar som veterinären använder i sin sammantagna bedömning för att komma fram till rätt diagnos.